Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Postanowienia ogólne
 1. Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust. 4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.)
 4. Do wykonywania zadań przez Centrum Medyczne Boczna 1 ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 1. Firma podmiotu leczniczego
 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk. Sp.J.
 1. Cele i zadania podmiotu leczniczego
 1. Celem Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Do zadań Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. w szczególności należą:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  2. udzielanie badań diagnostycznych USG oraz badań endoskopowych przewodu pokarmowego
 1. Struktura organizacyjna zakładu podmiotu leczniczego
 1. W skład podmiotu leczniczego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. wchodzi zakład podmiotu leczniczego Centrum Medyczna Boczna 1 a jednostką organizacyjną zakładu jest Centrum Medyczne Boczna 1.
 1. W skład Przychodni, wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia Chirurgii Ogólnej

2. Poradnia Chirurgii Onkologicznej

3. Pracownia USG

4. Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

6. Poradnia kardiologiczna

7. Pracownia endoskopii

8. Poradnia onkologiczna

9. Poradnia psychologiczna

10.Poradnia chorób wewnętrznych

11. Poradnia diabetologiczna

12. Poradnia gastroenterologiczna.

13. Poradnia dietetyczna

14. Poradnia neurologiczna

15. Poradnia otolaryngologiczna

17. Poradnia urologiczna

18. Poradnia reumatologiczna

19. Poradnia dermatologiczna

20. Poradnia endokrynologiczna

21. Poradnia chirurgii dziecięcej

22. Poradnia genetyczna

23. Poradnia neurochirurgiczna

 1. Przychodnia korzysta z oprogramowania firmy Kamsoft sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach ul. 1 maja 133
 2. Nadzór merytoryczny nad działaniem podmiotu leczniczego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. sprawuje kierownik ds. medycznych dr n.med. Radosław Lisiecki.

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Siedzibą podmiotu leczniczego jest budynek przy ul. Bocznej 1, 62-800 Kalisz
 2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest budynek przy ul. Bocznej 1, 62-800 Kalisz

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza lub na badania diagnostyczne.
 3. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:
 1. kartę ubezpieczenia – w przypadku gdy pacjent korzysta ze świadczenia zdrowotnego w ramach umowy Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. z Partnerem Medycznym i umowa ta przewiduje identyfikację tożsamości pacjenta na podstawie karty,
 2. dowód tożsamości –potrzeba potwierdzenia tożsamości osoby w celu weryfikacji
 1. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417 ze zm.)
 2. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu, z wyjątkiem zabiegu iniekcji.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 4. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim.
 5. W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu, w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, świadczenia te realizowane są niezwłocznie.
 6. W miarę możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia pacjenta. Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji (zabiegu).
 7. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 8. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. Skargi / zażalenia przyjmuje Kierownik Przychodni .
 9. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 10. W zakresie świadczenia zdrowotnego, pacjentowi zapewnia się:
 1. świadczenia zdrowotne,
 2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury medycznej,
 3. pomieszczenie do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności pacjenta.

14. Pomieszczenia ogólnodostępne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników są monitorowane .

 1. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
 1. Komórki organizacyjne Przychodni, współdziałają ze sobą w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami znajdującymi się pod opieką Przychodni.
 2. W razie dostrzeżenia przez lekarza, pielęgniarkę lub innego pracownika Przychodni niepokojących go objawów stanu zdrowia pacjenta, niezwłocznie informuje o tym lekarza w celu podjęcia właściwych działań.
 3. Do zadań komórek organizacyjnych Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. należą w szczególności:
 • Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 1. ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 2. leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 3. wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 4. współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 5. udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 6. badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 7. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 8. współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 1. ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie chirurgii ogólnej realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 2. leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 3. wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 4. współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 5. udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 6. badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 7. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 8. współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 1. ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie chirurgii onkologicznej realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 2. leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 3. wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 4. współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 5. udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 6. badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 7. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 8. współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.
 • Poradnia kardiologiczna
 1. ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie kardiologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 2. leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 3. wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 4. współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 5. udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 6. badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 7. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 8. współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.
 • Poradnia onkologiczna
 1. ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie onkologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 2. leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 3. wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 4. współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 5. udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 6. badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 7. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 8. współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.
 • Pracownia diagnostyki obrazowej USG
 • Do podstawowych zadań Pracowni USG należy wykonywanie USG na podstawie skierowania od lekarzy specjalistów i odpłatnie.
 • Pracownia endoskopowa

– wykonywanie badań endoskopowych kolonoskopii i gastroskopii na podstawie na podstawie skierowania od lekarzy specjalistów lub odpłatnie,

 1. badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • Poradnia psychologiczna

– diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę poziomu rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego pacjenta w oparciu o wywiad kliniczny,

– diagnoza funkcjonalna mająca na celu szczegółową ocenę rozwoju pacjenta w oparciu o diagnostykę psychologiczną

– indywidualne zajęcia terapeutyczne,

 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • realizacjaświadczeń diagnostycznych i leczniczych

Poradnia urologiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie urologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia dermatologiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie dermatologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia diabetologii

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie diabetologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia laryngologii

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie laryngologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia endokrynologii

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie endokrynologiirealizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia reumatologii

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie reumatologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia gastroenterologiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie gastroenterologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia dietetyczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie dietetyki realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia neurologiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie neurologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia chirurgii dziecięcej

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie c hirurgii dziecięcej realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia genetyczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie genetyki klinicznej realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnia neurochirurgiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie nefrologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;
 • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych;
 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

 1. Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.
 1. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 1. Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy lub zleceń.
 2. Umowa o współpracy a także zlecenia z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.
 3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje kierownik ds. medycznych..
 1. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.
 2. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia okresowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA).
 1. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;
 4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej: zgodnie z zał nr 1

 1. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:

umowy z Partnerem Medycznym lub towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

umowy z NFZ – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

indywidualnego rozliczenia z pacjentem.

 1. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 2. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem lub przelewem/kartą na wskazany rachunek.
 3. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika . Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. do kasy fiskalnej, a pacjent musi otrzymać paragon fiskalny.
 4. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT, wówczas pacjent zamiast paragonu fiskalnego otrzymuje fakturę VAT.
 5. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w rozdziale VI.

Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych

 1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:
 1. za świadczenia medyczne w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J. w trybie przyjęcia prywatnego,
 2. za czynności administracyjne:
 1. za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie
 2. za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie
 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustalają wspólnicy spółki w formie uchwały.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy oraz Uchwały Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Lisiecki, Rybarczyk Sp.J.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10. czerwca 2022.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. czytaj więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Close